Steg att följa för att skapa en miljöpolicy för ditt företag

den .

Varje år hanterar vi tusentals ton metaller av olika slag. Något vi har lagt märke till är att vissa företag inte har någon miljöpolicy eller miljöpolitik. Vi jobbar endast med entreprenörer som är miljögodkända. För att underlätta eventuella framtida samarbeten är det bra om det finns någon form av miljöpolicy eller miljöpolitik i verksamheten.

En miljöpolicy är ett sätt för ett företag att visa vilka miljöambitioner de har. Här finns det utrymme att förklara vilka övergripande mål ett företag siktar på, vilka åtaganden de har tagit sig an och allt annat som hör till denna typ av miljöpolitik. Det behöver inte vara ett alltför långt och komplicerat dokument men det är ska vara grundat i fakta och kunna omsättas i verkliga mål för verksamheten.

Nyckelprioriteter och principer

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ju fler som hjälps åt att hålla ordning och reda på vår omgivning och miljö, desto bättre resultat kommer vi att se. En miljöpolicy är på många sätt en vidareutveckling av vanligt sunt förnuft. Här är några viktiga prioriteter, principer och frågor som ett dokument för miljöpolitik ska innehålla och svara på:

  • Vilka åtaganden tar ni för att minska er miljöpåverkan?
  • Hur kommer ni att bidra till ett bättre samhälle?
  • Vilka åtaganden tar ni som är i linje med gällande krav från lagen?
  • Hur kommer ni att förbättra ert miljöarbete i framtiden?
  • Hur kommer er miljöpolitik att kommuniceras och implementeras?

Genom att svara på dessa frågor skapar ni en god grund att stå på när ni skapar en miljöpolicy. Miljöpolitik i Sverige handlar till stor del om att skapa ett samhälle som inte bara är fritt från farliga avfall, utsläpp och gifter utan även är hållbart och anpassat till det rådande klimatet. Miljöpolitik i Sverige påverkas och påverkar i sin tur även den globala miljön.

Miljöföreskrifterna och förordningarna i Sverige härstammar från miljöbalken som antogs 1999. I samband med denna ramlag antogs även 15 miljökvalitetsmål, vilket är mål som den svenska regeringen ska jobba mot när det kommer till miljöpolitik i Sverige. Det innebär i sin tur att det finns flera miljöpolicys i svensk lag som företag måste följa. Dessa policys går i linje med EU:s direktiv och förordningar.

Verksamhetens påverkan och ansvar gentemot miljön

Alla företag påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det kan handla om fordonen som används, restprodukter från olika aktiviteter eller kanske användandet av maskiner och utrustning som släpper ut avgaser. Det är upp till det egna företaget att visa att de tar ansvar för sin miljöpåverkan genom egenkontroll. Faktum är att detta är något som miljöpolicys i svensk lag kräver.

Implementera den bästa miljöpolitiken och policyn

Det finns många sätt att implementera en policy, både miljö- och kvalitetspolicy, och det gäller att ta hänsyn till själva verksamhetens art och organisationen i sig. ISO 14001 är ett sätt att skapa ett miljöledningssystem, det vill säga ett system som hjälper ledningen att jobba mot eventuella miljömål på ett mer effektivt sätt. Detta är ett bra sätt att implementera bästa miljöpolitiken för ett företag, inte minst för att ledningssystemet kan användas för vilken typ av verksamhet som helst.

Förbättra gällande miljöpolicy och miljöpolitik

Om ditt företag inte har någon miljöpolicy, eller om du vet med dig att den behöver förbättras, jobba med detta redan idag. Det är aldrig försent att påbörja ett förbättringsarbete. Du behöver inte sikta på att omedelbart implementera den bästa miljöpolitiken för det egna företaget, sikta på att göra det bättre än vad som finns idag